Odťahová služba, asistencia, náhradné vozidlo 0944 471 010

19.11.2020

Odťahová služba: 

 • odťah vozidlom Mercedes Sprinter do 3,5T alebo autoprepravníkovým prívesom

Asistenčná služba:

 • výmena rezervy, oprava defektu
 • dovoz paliva / prečerpanie nesprávneho paliva
 • núdzové štartovanie pri vybitej batérii štartovacím boostrom
 • núdzové odomknutie vozidla
 • poskytnutie náhradného vozidla
 • preprava osôb, batožiny, vozidiel strojov a tovaru
 • uskladnenie vozidla v monitorovanom areály
 • asistenčná služba pri poistnej udalosti na mieste nehody
 • zabezpečenie vozidla v najkratšom možnom čase


Náhradné vozidlo

Ponúkame Vám v rámci našich služieb možnosť zapožičania / prenájmu náhradného vozidla.
Viac info na tel. 0944 471 010 alebo na www.PozicajsiMa.info

Kontaktný formulár (zistenie ceny odťahu):


Čo robiť po nehode?

Bezprostredne po kolízii zistite situáciu na mieste nehody a nadviažte komunikáciu s účastníkmi dopravnej nehody. V prvom rade skontrolujte, či nie je niekto z účastníkov dopravnej nehody zranený (ak áno, poskytnite mu prvú pomoc a privolajte záchrannú službu ) alebo či nehrozí bezprostredná hrozba zranenia, poškodenia majetku, alebo znečistenia životného prostredia. Následne podľa potreby kontaktujte príslušné zložky integrovaného záchranného systému na čísle 112.

Políciu je nutné privolať v nasledujúcich prípadoch:

 • ak došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby,
 • ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia (napr. poškodeného dopravného značenia, verejného osvetlenia),
 • ak bola škoda spôsobená tretej osobe (poškodená budova alebo jej súčasť),
 • ak došlo k úniku nebezpečných látok,
 • ak je sporné určiť vinníka alebo vinník nechce uznať svoju vinu,
 • ak škoda prevyšuje 1,5-násobok väčšej škody, podľa trestného zákona tj. 3983 EUR  alebo škodu nevieme určiť,
 • ak je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky,
 • ak je nehoda v zahraničí.

Dokumentovanie dopravnej nehody:

Aby ste sa vyhli prípadným sporom s poisťovňou alebo inou interpretáciou poistnej udalosti zo strany účastníkov dopravnej nehody, odporúčame zdokumentovať dopravnú nehodu nasledovným spôsobom:

 • zadokumentovať situáciu po nehode fotograficky, kde bude zadokumentované postavenie vozidiel bezprostredne po nehode (viac pohľadov aj z diaľky s určitou výpovednou hodnotou),
 • zapísať si totožnosť vinníka (meno, priezvisko, rodné číslo, číslo OP) a opísať si údaje o jeho zákonnom poistení a iné údaje potrebné pre poškodeného na uplatnenie nárokov na náhradu škody,
 • vyplniť tlačivo "Záznam o dopravnej nehode"
 • pred podpísaním akejkoľvek písomnej dohody medzi účastníkmi nehody si pozorne prečítajte jej obsah,
 • prosím, uvedomte si, že ak ste poškodený, tak podľa zákona č. 381/2001 ste povinný váš nárok na náhradu škody preukázať nielen preukázaním poškodeného vozidla, ale vinník nehody musí byť jednoznačne určený,
 • privolať políciu, ak nemáte istotu, že vinník nehody si splní povinnosti podľa § 10 zákona č. 381/2001 Z.z.. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ako napr. poskytnúť údaje potrebné pre uplatnenie nároku na náhradu škody, nahlásiť spôsobenú škodu poisťovateľovi v zákonnej lehote)

Nahlásenie poistnej udalosti v PZP:

Poistený - vinník nehody je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi PZP vznik škodovej udalosti do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky alebo do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky. Tým je splnená jeho zákonná povinnosť a ďalšia spolupráca s poisťovňou zvyčajne nie je potrebná.Kontaktné informácie:

Odťahovka AutoKlinik Bardejov

IČO: 52 897 389

Tehelná 1337/2A 08501 Bardejov

servis@autoklinikBJ.info
+421 944 471 010